Samverkanskurs

Planerar ni en kortare eller längre kurs och behöver en samverkanspartner är Framnäs folkhögskola ett bra alternativ. Vi kan planera kursen tillsammans med er utifrån era önskemål om innehåll. Detta är något vi kan erbjuda ideella föreningar, fackförbund, idrottsföreningar eller andra organisationer.

SAMVERKANSKURS

Framnäs folkhögskola genomför årligen ett stort antal specialanpassade kurser framförallt tillsammans med våra huvudmän, men med även många andra organisationer. I dessa sammanhang kan Framnäs folkhögskolas roll i första hand att erbjuda våra samverkansparter pedagogisk kompetens men också stor sakkunskap framförallt kring organisations- och arbetsmarknadsfrågor.

Våra pedagoger har många egna olika erfarenheter från arbetsliv och andra sammanhang, vilket ger en särskild styrka i dialogen med såväl samverkande organisationer som kursdeltagare. Vanligen genomförs dessa skräddarsydda utbildningar i form av korta folkhögskolekurser i samverkan mellan Framnäs folkhögskola och en eller flera samverkansparter men vi genomför också uppdragsutbildningar för organisationer och företag. Oavsett form så anpassas utbildningen efter beställarens behov avseende såväl innehåll som omfång och plats. Låt oss hjälpa dig och din organisation att förverkliga era bildningsprojekt!

 

Vad är en samverkanskurs?

Begreppet samverkanskurs står i normalfallet för en kort folkhögskolekurs i samverkan mellan Framnäs folkhögskola och en eller flera samverkansparter. Samverkanskursen omfattas av statens stöd till folkhögskolan vilket innebär att den ger kostnadsfri tillgång till Framnäs folkhögskolas lärarresurser. Samtidigt innebär detta att Framnäs folkhögskola har ansvar för att kursen avseende innehåll, utformning och omfattning uppfyller kraven för statsbidraget. Det ska också tydligt framgå av inbjudningar, kursprogram, intyg och övrig dokumentation att utbildningen är en samverkanskurs med Framnäs folkhögskola. En samverkanskurs kan, för att vara godkänd, i princip ha vilket innehåll som helst förutsatt att den lever upp till statens syften med stödet till folkhögskolan.

 

Dessa syften är att;

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
 • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete),
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
 • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

 

Hur går det till?

Samverkansparten/parterna utformar kursinnehåll och program i dialog med Framnäs folkhögskola och kommer överens om på vilket sätt vi bäst bidrar som pedagogisk resurs. Formen för detta kan variera beroende på om det handlar om en enstaka utbildning eller om en återkommande samverkanskurs eller kanske rentav starten på ett större utbildningsprojekt som ska genomföras på många håll i landet. Därför kan Framnäs folkhögskolas medverkan i praktiken ibland handla om att leda kursen, ibland om att utveckla ett handledarlag och ibland om pedagogisk planering och uppföljning med samverkanspartens egna handledare.

 

Expertmedverkan och färdiga kurspaket

Eftersom våra pedagoger har gedigen erfarenhet och dagligen genomför kvalificerade utbildningar kan vi också bidra med sakkunskap till samverkanskurser i form av kortare föreläsningar eller kurspass men också som hela kurspaket.

Exempel på sådana ämnesområden är;

 • Arbetsmarknadsfrågor, arbetsrätt och arbetsmiljö,
 • Ledarskap och organisation,
 • Svåra samtal,
 • Projektledning,
 • Ideologi, politik,
 • Kommunikation, retorik och opinionsbildning,
 • Pedagogik, vuxnas lärande och inlärningsstilar.

 

Målgrupper

En samverkanskurs får utifrån statsbidragsbestämmelserna inte användas för personalutbildning vilket innebär att målgruppen utgörs av enskilda individer, förbundsmedlemmar och förtroendevalda men inte av anställda. Vill man genomföra utbildningen för anställda går det naturligtvis utmärkt men då i form av uppdragsutbildning, läs mer här.

 

Ekonomi

Samverkanskurser omfattas alltså av statens stöd till folkbildningen vilket ger kostnadsfri tillgång till Framnäs folkhögskolas pedagogiska resurser. Samverkansparterna har också ett lägre pris på logi då kursen förläggs till folkhögskolan. Till detta kommer att folkbildningsverksamhet är momsbefriad vilket innebär att ingen moms tillkommer på logikostnaden på Framnäs folkhögskola.

Vi svarar gärna på dina frågor och tar emot bokningar