Viktigt att veta

Här hittar du information som är angelägen för dig som kursdeltagare på Framnäs.

Anvisningar och råd för kursdeltagare vid Framnäs folkhögskola

 

ALLMÄNT

Vi gör allt vi kan för att Framnäs ska vara en plats för dig att växa som människa. Studierna sker på ditt eget ansvar och vi vill uppmana dig att ta tillvara på din studietid och personalens och dina kamraters erfarenhet för att nå dina mål.

 

SJUKDOM OCH FRÅNVARO

Frånvaro på grund av sjukdom anmäls alltid till skolan. Anmäl frånvaron via schoolsoft på morgonen samma dag som du behöver vara hemma och sedan varje dag du är sjuk. Meddela också de lärare som du skulle ha träffat under lektionsdagarna.

Du som har studiemedel måste även anmäla sjukdom till Försäkringskassan redan första sjukdagen (självbetjäning dygnet runt 020-524 524 eller via www.forsakringskassan.se). Vid sjukdom längre än 7 dagar skall läkarintyg som styrker sjukdomen lämnas in till vår skoladministratör Carina Oja. Blir det en långvarig sjukperiod har du eventuellt möjlighet att få sjuklön istället för studielån. Dessutom resultat prövas inte dina studier, ej heller räknas de som använda om du har en giltig sjukperiod.

Är du hemma för vård av barn ska du anmäla till skolan och till CSN 0771-276 000.

 

KOSTNADER FÖR KURSDELTAGARE

Skolan tar ut en serviceavgift av alla kursdeltagare, i den ingår bland annat försäkringar och för- och eftermiddagsfika. Avgiften delas upp och betalas vid två tillfällen, i september och februari. Det betyder att du inte betalar hela summan vid ett och samma tillfälle. För kursdeltagare på Allmän kurs och konststuderande tillkommer en läromedelsavgift. Deltagare på Kreativa kurser betalar en avgift för viss teknisk utrustning och/eller studieresor/turnéer. Skolan har ett antal fordon som tillhandahålls för kursdeltagare (i samråd med undervisande lärare) och en kostnad för detta ingår även det i dessa avgifter.

Läs om kostnader för kursdeltagare här.

 

CSN

Läs mer om CSN och studiebidrag för studier på folkhögskola här. Om du är under 20 år får du inte söka studiemedel, däremot kan du få bidrag via studiehjälpen. Läs mer om bidrag från studiehjälpen på CSNs hemsida. Du kan även läsa mer om CSN på vår hemsida under Studieekonomi här.

Handläggningstiden för ansökan om studiemedel och bidrag från studiehjälpen är lång när det är första gången du ansöker. Därför rekommenderar vi dig att skicka in din ansökan till CSN så fort som möjligt efter att du fått ditt antagningsbesked.

 

Parkering och motorvärmarplatser

Skolan har gott om parkeringsplatser med motorvärmare. Motorvärmare ingår vid konferenser/kurser och kursdeltagare får hyra. Kontakta receptionen om du vill hyra motorvärmarplats.

 

POST

Postfack för kursdeltagare boende i Fagotten, C-huset och Fiolen finns i passagen mellan entréhallen och aulafoajén. Ha som vana att kolla ditt fack då och då. Kommer värdepost till dig får du ett meddelande om detta i postfacket och kan sen hämta den i receptionen. Aktuell information anslås på skolans anslagstavlor.

 

KURSINTYG

Efter genomgången kurs får du ett kursintyg. Har du mer än 20 procents frånvaro av studietiden kan kursen bli ofullständig. Erhållna behörigheter skrivs ut på särskilt intyg. Kursintyg lämnas inte ut förrän böcker är återlämnade och samtliga avgifter samt eventuella skulder till skolan är betalda.

 

Uppsägning av din plats

Om du av någon anledning vill frånsäga dig din plats i en kurs som du påbörjat behöver vi en skriftlig uppsägning. Du skickar den per mejl eller lämnar direkt till vår studieadministratör Carina Oja, carina.oja@framnas.nu. Uppsägningen gäller från det datum du skickat mejlet eller lämnat in den skriftligt. Uppsägningen måste lämnas in innan kursens avslut.

 

Biblioteksfunktionen

Vi har böcker, noter och skivor som du är välkommen att låna. Är du nyfiken på var och vad som finns hjälper receptionen gärna till. För att lån ska fungera bra krävs att vi alla tar ett gemensamt ansvar för ordningen. Följ därför de särskilda instruktioner. Lämna tillbaka böcker, noter och skivor som du lånat inom föreskriven tid.

 

Restaurang

I restaurangen på skolan serveras lunch varje skoldag. Där kan du köpa enstaka luncher, eller ett lunchkort, till förmånligt pris. För de som bor på internatet är lunchabonnemang obligatoriskt. Varje vardag serveras även förmiddagsfika kl. 10-10.30 och eftermiddagsfika 14-15.00 för alla kursdeltagare och personal. 

 

Studerandekåren/SFEF

Samtliga studerande vid Framnäs folkhögskola utgör skolans studerandekår. Kåren kan besluta om medlemskap i SFEF (Sveriges folkhögskolestuderandes förbund) som är en sammanslutning av studerandekårer vid landets folkhögskolor. Medlemmar erbjuds bland annat möjligheten att delta i kursverksamhet, teckna en förmånlig försäkring samt hjälp till kåren i arbetet på skolan.

 

Stängningstider

Skolans huvudbyggnad är stängd med kodlås kvällstid och under helger. För att komma in i skolan efter den tiden och under helger behöver du passerkort och kod.

 

Larm

Skolan är utrustad med olika typer av larm, både i bostäderna och i skolans övriga lokaler. Återsamlingsplats vid brand: Busskuren. Ta alltid larmsignalerna på allvar.

Brandlarmet är känsligt och kan utlösas av t ex en brödrost eller flera stearinljus. Brandkårsutryckning vid onödiga larm /falsklarm medför kostnader. Den som orsakat sådant larm får själv stå för kostnaden.

Ett flertal lokaler är försedda med inbrottslarm. Det är därför viktigt att du som får tillgång till dessa lokaler känner till aktuell kod för att kunna komma in i lokalen. Om du skulle utlösa larmet av misstag är det viktigt att du stannar kvar för att ge en förklaring, för att undvika polispådrag mm, när vaktbolag eller vaktmästare kommer för att stänga av larmet.

 

Droger och alkohol

Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller andra droger i samband med skolans verksamhet. All hantering av narkotika medför att man förvisas från skolan.

Läs mer om skolans drogpolicy här.

 

LIKABEHANDLING OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Alla ska känna sig trygga på Framnäs folkhögskola; ingen skall känna sig diskriminerad eller utsättas för kränkningar. Skolan skall präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde. Alla studerande skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.

Läs mer om skolans Likabehandlingsplan här.

 

GDPR, personuppgiftsbehandling

Vi har myndighetskrav på oss att registrera dina personuppgifter. Detta sker enligt svensk lag och är även en förutsättning för de bidrag som vi får.

Läs mer om samtycke för personuppgiftsbehandling för kursdeltagare här. 

 

Försäkring

För de studerande i skolan finns en olycksfallsförsäkring tecknad som gäller under den tid du är inskriven som studerande vid skolan. Försäkringen gäller dygnet runt. För dig som bor på internatet är det viktigt att du ser till att du omfattas av en hemförsäkring. Dels för ditt lösöre, dels för att skydda dig för ersättningsskyldighet vid eventuell skada.

 

Sopsortering

Vi vill av miljöhänsyn sortera det avfall som uppkommer i skolan och studentboendet. Det är därför viktigt att du tar del av anvisningarna om hur detta ska göras. Osorterat avfall innebär en förhöjd avgift för skolan.

 

Boendet

Villkor för boendet finns reglerat i särskilt hyreskontrakt.

 

Allmänt om vårt gemensamma ansvar

En skola som Framnäs är ett miniatyrsamhälle, där det givetvis finns risk för friktion av olika slag uppstår. Genom hänsynstagande från alla håll förhindras att problem uppkommer. Om skadegörelse genom oaktsamhet sker på skolans lokaler, möbler eller övrig utrustning kommer ersättningskrav att ställas mot de som orsakat skadegörelsen.

Många människor har allergiska problem och därför är rökning tillåten endast utomhus på särskilt anvisade platser. Visa hänsyn genom att inte använda starka parfymer, rakvatten och liknande.

Vid en skola av Framnäs storlek är det viktigt att var och en gör sin insats för att på olika sätt spara värme, el och vatten. Det gäller också att respektera angivna öppet- och stängningstider. Framnäs som en stimulerande studie- och boendemiljö, är någonting som inte enbart går att organisera fram, utan vi måste alla bidra. Med ett gott humör och förståelse för varandra kan vi alla hjälpas åt så att det blir en trevlig och utvecklande tid.