Bra att veta

Här hittar du information som är angelägen för dig som kursdeltagare på Framnäs.

Anvisningar och råd för kursdeltagare vid Framnäs folkhögskola

 

ALLMÄNT

Ditt mål när du kommer till Framnäs är naturligtvis att stärka ditt självförtroende och utveckla dig själv mot mera kunskaper och bättre färdigheter. Studierna sker på ditt eget ansvar, missa därför inte att direkt ta tag i studiearbetet. Använd också personalens och kamraternas erfarenhet för att nå dina mål.

 

SJUKDOM OCH FRÅNVARO

Sjukdom/frånvaro anmäls alltid till skolan. Mer information om detta får du vid kursstarten. Du måste själv meddela receptionen när du kommer tillbaka efter frånvaron. Är du hemma för vård av barn ska du anmäla till skolan och till CSN 0771-276 000. Samtliga kursdeltagare som har studiemedel måste också anmäla sjukdom till Försäkringskassan redan första sjukdagen (självbetjäning dygnet runt 020-524 524 eller via www.forsakringskassan.se).
Vid sjukdom längre än 7 dagar skall läkarintyg som styrker sjukdomen lämnas in.

 

KOSTNADER FÖR KURSDELTAGARE

Skolan tar ut en serviceavgift av alla kursdeltagare, i den ingår t ex kaffe/te fm och em, försäkringar m.m. Dessutom tillkommer en läromedelsavgift av de studerande på Allmän kurs. För deltagare på Kreativa kurser och i viss mån Polisförberedande utbildning tar skolan ut avgift för viss teknisk utrustning och/eller studieresor/turnéer. Skolan har ett antal fordon som tillhandahålls för kursdeltagare (i samråd med undervisande lärare) och en kostnad för detta ingår även det i dessa avgifter.

Läs om kostnader för kursdeltagare läsåret 2021-2022 HÄR.

 

Parkering och motorvärmarplatser

Pris för motorvärmarplats:

  • 800 kr för helår
  • 200 kr/månad
  • 400 kr för helår – vid halvtidsstudier
  • 100 kr/månad – vid halvtidsstudier.

Tillgång till motorvärmarplats har du först när du betalat avgiften.

 

POST

Postfack för kursdeltagare boende i Fagotten, C-huset och Fiolen finns i passagen mellan entréhallen och aulafoajén. Boende i Flygeln har sina postfack i Flygeln. Samtliga kursdeltagare måste kontrollera facken. Kommer värdepost till dig får du ett meddelande om detta i postfacket och kan sen hämta den i receptionen. Aktuell information anslås på skolans anslagstavlor.

 

KURSINTYG

Efter genomgången kurs får du ett kursintyg. Har du mer än 20 % frånvaro av studietiden kan kursen bli ofullständig. Erhållna behörigheter skrivs ut på särskilt intyg. Kursintyg lämnas inte ut förrän böcker är återlämnade och samtliga avgifter samt eventuella skulder till skolan är betalda.

 

Biblioteksfunktionen

För att lån m.m. ska fungera bra krävs att vi alla tar ett gemensamt ansvar för ordningen. Följ därför de särskilda instruktioner som finns. Lämna tillbaka böcker, noter och skivor som du lånat inom föreskriven tid. Om du behöver hjälp med något som rör biblioteket så kan du vända dig till receptionen.

 

Lunch

I restaurangen på skolan serveras lunch varje skoldag. Där kan du köpa enstaka luncher, eller ett lunchkort, till förmånligt pris. Lunch är obligatoriskt för alla som bor på skolan och räknas in i hyran.

 

Studerandekåren/SFEF

Samtliga studerande vid Framnäs folkhögskola utgör skolans studerandekår. Kåren kan besluta om medlemskap i SFEF (Sveriges folkhögskolestuderandes förbund) som är en sammanslutning av studerandekårer vid landets folkhögskolor. Medlemmar erbjuds bland annat möjligheten att delta i kursverksamhet, teckna en förmånlig försäkring samt hjälp till kåren i arbetet på skolan.

 

Stängningstider

Skolans huvudbyggnad är stängd med kodlås kvällstid och under helger. För att komma in i skolan efter den tiden och under helger behöver du kort och kod.

 

Larm

Skolan är utrustad med olika typer av larm, både i bostäderna och i skolans övriga lokaler. Ta alltid larmsignalerna på allvar. Återsamlingsplats vid brand: Busskuren. Brandlarmet är känsligt och kan utlösas av t ex en brödrost eller flera stearinljus. Brandkårsutryckning vid onödiga larm /falsklarm medför kostnader. Den som orsakat sådant larm får själv stå för kostnaden.

Ett flertal lokaler är försedda med inbrottslarm. Det är därför viktigt att du som får tillgång till dessa lokaler känner till aktuell kod för att kunna komma in i lokalen. Om du skulle utlösa larmet av misstag är det viktigt att du stannar kvar för att ge en förklaring, för att undvika polispådrag mm, när vaktbolag eller vaktmästare kommer för att stänga av larmet.

 

Droger och alkohol

Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller andra droger i samband med skolans verksamhet. All hantering av narkotika medför att man förvisas från skolan.

Läs mer om skolans drogpolicy här.

 

LIKABEHANDLING OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Alla ska känna sig trygga på Framnäs folkhögskola; ingen skall känna sig diskriminerad eller utsättas för kränkningar. Skolan skall präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde. Alla studerande skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.

Läs mer om skolans Likabehandlingsplan här.

 

GDPR, personuppgiftsbehandling

Vi har myndighetskrav på oss att registrera dina personuppgifter. Detta sker enligt svensk lag och är även en förutsättning för de bidrag som vi får.

Läs mer om samtycke för personuppgiftsbehandling för kursdeltagare HÄR.

 

Försäkring

För de studerande i skolan finns en olycksfallsförsäkring tecknad som gäller under den tid man är inskriven som studerande vid skolan. Försäkringen gäller dygnet runt. För dig som bor på internatet är det viktigt att du ser till att du omfattas av en hemförsäkring. Dels för ditt lösöre, dels för att skydda dig för ersättningsskyldighet vid eventuell skada.

 

Sopsortering

Vi vill av miljöhänsyn sortera det avfall som uppkommer i skolan och studentboendet. Det är därför viktigt att du tar del av anvisningarna om hur detta ska göras. Osorterat avfall innebär en förhöjd avgift för skolan.

 

Boendet

Villkor för boendet finns reglerat i särskilt hyreskontrakt.

 

Allmänt om vårt gemensamma ansvar

En skola som Framnäs är ett miniatyrsamhälle, där det givetvis finns risk för friktion av olika slag uppstår. Genom hänsynstagande från alla håll förhindras att problem uppkommer. Om skadegörelse genom oaktsamhet sker på skolans lokaler, möbler eller övrig utrustning kommer ersättningskrav att ställas mot de som orsakat skadegörelsen.

Många människor har allergiska problem och därför är rökning tillåten endast utomhus på särskilt anvisade platser. Visa hänsyn genom att inte använda starka parfymer, rakvatten och liknande.

Vid en skola av Framnäs storlek är det viktigt att var och en gör sin insats för att på olika sätt spara värme, el och vatten. Det gäller också att respektera angivna öppet- och stängningstider. Framnäs som en stimulerande studie- och boendemiljö, är någonting som inte enbart går att organisera fram, utan vi måste alla bidra. Med ett gott humör och förståelse för varandra kan vi alla hjälpas åt så att det blir en trevlig och utvecklande tid.