Etableringskurs på folkhögskola

är en utbildning för nyanlända invandrare som innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande delar

Kursens övergripande syfte är svenskundervisning samt samhälls- och yrkesorienterande insatser. Studierna bedrivs på heltid under sex månader.

 

Kursen bedrivs på svenska och fokus ligger på den muntliga kommunikationen. Deltagarna närmar sig det svenska språket genom olika aktiviteter och uttryckssätt. Studierna är anpassade efter individens förutsättningar och behov. Kursen innehåller samhällsorienterande inslag utifrån deltagarnära exempel i vardag och samhälle rörande exempelvis boende, skola, arbetsliv, ekonomi, hälsa och mat etc. Vi diskuterar och jämför det svenska samhället med de samhällen deltagarna kommer ifrån. De yrkesorienterande insatserna syftar till att varje deltagare ska få ökade kunskaper om den svenska arbetsmarknaden. Genom kartläggning av deltagarens tidigare utbildning, intressen och arbetslivserfarenhet är syftet att ge ökade möjligheter till praktik och så småningom arbete i Sverige.
 

 

Etableringskurserna bygger på ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Personer med kort utbildningsbakgrund ska prioriteras och det är Arbetsförmedlingen som rekryterar deltagare till utbildningen. Etableringskursen blir således en del av den etableringsplan som varje deltagare har, vars syfte att stödja den nyanlände genom olika aktiviteter som stärker dennes väg till ett arbete. ”Utbildningen genomförs utifrån folkbildningens arbetssätt och metoder och undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp” (Folkbildningsrådet, 2016).